• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

OBLASTI POUŽITÍ

Vaky Ecogreen se uplatňují ve všech oblastech stavebnictví. Díky svým specifickým a v mnoha ohledech jedinečným vlastnostem je možné technologii využít i v oblastech, kde jsou vaky Ecogreen mnohdy jediným možným řešením.

  

Stabilizace a ochrana břehů
Hlavní oblastí uplatnění vaků Ecogreen je ochrana břehové linie jak na vodních tocích, tak na vodních nádržích a kanálech. Vodní toky na mnoha místech, zvláště při vyšších průtocích, způsobují škody vlivem zemní eroze. Zvláště citelně se to projevuje v intravilánu měst a obcí a v místech kde se toky či vodní díla nachází v blízkosti dopravní či jiné technické infrastruktury. V těchto případech bývají následky citelné a opravy náročné a drahé. Zajištění rizikových míst přináší státu, obcím i soukromým subjektům bezpečí a potenciální úspory.

 

9    19a     50

 

 
Revitalizace vodních toků
V minulosti došlo k mnoha necitelným zásahům do krajiny. Dnes je snahou správců přírody a vodních toků především ve volné přírodě tyto křivdy napravovat a poskytnout flóře i fauně přirozené prostředí. Technologie vaků Ecogreen pomáhá rychleji realizovat nápravu přirozeného stavu, pomáhá vytvořit přirozený ráz toku a okolní krajiny, přitom se po krátké době do prostředí integruje a stává se přirozenou součástí krajiny. Dokonce díky své otevřené struktuře podporuje návrat a rozmnožování vzácných drobných živočichů a mikroflóry, jež jsou nezbytnou součástí zdravého ekosystému.

 

 

111    110     140

 


Nábřežní konstrukce, zemní valy
Především v intravilánu měst jsou škody po povodních mnohdy velmi citelné a přináší nejen významná omezení, ale ivětší investice do oprav. Pomocí technologie FU Ecogreen je možné způsobené škody rychle sanovat tak, aby byl rychle zprovozněn běžný život v okolí postižených míst. Díky mobilitě jednotlivých naplněných vaků je možné ke konečné opravě postiženého místa přistoupit až po absolvování standartních přípravných procedur stavby. Pomocí technologie Ecogreen lze také realizovat ochranné valy odkloňující tok řeky mimo místa potřebná ke stavebním pracím. Vysoká úroveň vzájemného tření mezi jednotlivými naplněnými vaky poskytuje pyramidálním strukturám vysokou míru stability, díky níž mohu být základním jádrem pro výstavbu protipovodňový a jiných ochranných valů.

 

38    39     101

 


Protipovodňová opatření, záchranné práce
Zabezpečení rizikových míst proti povodním přináší obyvatelstvu větší bezpečí a ekonomice vydatné úspory. I v této oblasti je možné využít technologii vaků Ecogreen. Ohrožená místa jsou především místa náporu vodních toků v obcích, mostní pilíře, zárubní a nábřežní zdi a podobně. Při povodních mnohdy dochází k přeplnění vodních nádrží a je nutné po relativně krátkou dobu ale velmi rychle zabezpečit především sypané hráze proti přetržení. Stejnému problému můžou též čelit protipovodňové valy. Mobilita, rychlost a efektivita použití vaky Ecogreen pro tyto zásahy přímo předurčuje.


100    90     20

 

 
 
Realiace retencí, vsakovacích nádrží, vodních přejezdů
Vytvořením kaskády hrází v krajině pomocí jednoduché pyramidální struktury z vaků Ecogreen je možné omezit intenzitu přívalových povodní a navíc významnou měrou přispět k retenci vody v krajině. Realizace hrází je pomocí technologie Ecogreen oproti konvenčním metodám rychlá, ekonomická a především šetrná ke krajině. S pomocí vaků Ecogreen lze také velmi rychle vytvořit fungující vodní přechody ve chvíli, kdy není možné využít stávajících mostních děl vlivem jejich poškození či kolapsu po povodních. Takto vytvořené přechody lze následně rychle a bez větších finančních nákladů demontovat. V oblastech napřímených toků v intravilánu obcí je snahou snížit rychlost proudu vody aby bylo možné omezit erozi dna a břehů. Vytvoření kaskády příčných prahů pomocí vaků Ecogreen je účinnou a ověřenou metodou.


70    58     11aRealizace a úpravy vodních kanálů, přístavů, jezů
Při výstavbě umělých kanálů lze využít předností technologie vaků Ecogreen v celé šíři. Stejně tak při výstavbě přístavů, jezů a hrází, či při jejich úpravách, se stává technologie Ecogreen vhodným prvkem projekčních řešení.


116    2b     31