• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Referenční stavby

Vodní nádrž Rozkoš – protierozní opatření

Technologie „Filter Unit” výrobce Kyowa Co LTD byla použita pro zastavení abraze břehu Vodní nádrže Rozkoš v Královéhradeckém kraji. Během let došlo v místě aplikace vlivem působení výstupu vln ke ztrátě více jak 15m pásu soukromých pozemků. Po dobu snížené hladiny v zimním období bylo přistoupeno na nejexponovanější části břehu k aplikaci jednotek Ecogreen 2t. Cílem bylo zastavit úbytek území a stabilizovat břeh. Investorem stavby bylo Povodí Labe.


 R1    R2    R3Máchovo jezero – dočasný val pro suchý poldr

Stavba se nachází na Máchově jezeře, v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Úkolem bylo vytvoření hráze seskupením jednotek Ecogreen 2t a 4t do podoby hráze pro vytvoření suchého poldru. Hráz čelila vodnímu sloupci po dobu oprav výpustního zařízení, návodní strana dočasné hráze byla izolována polymerní membránou, která byla uchycena v patě hráze přitížením podél celé délky hráze a na vrchní řadě jednotek Ecogreen. Investorem opravy byla agentura AOPK.


 R4    R5    R6

 


Řeka Bělá, Mikulovice – příčné prahy

Úkolem bylo na řece Bělé, v intravilánu obce Mikulovice říční km 0,835-1,760 realizovat 5 příčných prahů. Tyto prahy mají za cíl zpomalit tok řeky a výrazně omezit stávající erozi dna odnosem štěrků a kamenů. Pro vytvoření konstrukcí prahů byly použity vaky Ecogreen fy Kyowa naplněné kamenivem o hmotnosti 2.0 a 4.0 tuny. Na návodní straně byl proveden ve sklonu 1:3 kamenný zához o hmotnosti 200 – 500kg s proštěrkováním. Jednotlivé vaky byly seskupeny a dodatečně ukotveny k dřevěným zaberaněným pilotům. Investorem stavby bylo Povodí Odry.


 R7    R8    R9Řeka Mole, Hampton Court, Londýn – sanace břehu 

Na pravobřežním přítoku řeky Temže řece Mole byly po povodni na několika místech poškozeny břehy, čímž byla snížena jejich stabilita a ohroženy přilehlé komunikace a stavby. Úkolem bylo v krátké době sanovat poruchy a stabilizovat zemní konstrukce. Rychlou aplikací jednotek Ecogreen 2t byly inkriminovaná místa spolehlivě zajištěna, čímž se předešlo případným dalším finančním ztrátám.


 R10    R11    R12

 


Řeka Livenza, oblast Veneto, severní Itálie – protierozní opatření

Na vodních dílech na řece Livenza byli realizovány protierozní opatření ochrany břehů. Tento způsob zajištění investor považoval za velmi spolehlivé, zároveň za rychlé a ekonomické. Instalované jednotky zapadly do přirozeného rázu okolí, nejsou rušivým prvkem a spolehlivě plní svou funkci.


 R13    R14    R15